Osobom z niepełnosprawnościami, w zależności od stopnia niepełnosprawności, przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze wynikające przede wszystkim z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czas pracy

Pracownik ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 7 godzin na dobę oraz 35 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie może wynosić więcej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Dodatkowo osoby z niepełnosprawnościami nie mogą wykonywać pracy w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych. Wyjątkiem jest zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego przy pilnowaniu lub gdy na wniosek pracownika lekarz  wyrazi zgodę na wykonywanie pracy w porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych.

Pracownicy z niepełnosprawnościami mogą również korzystać z dodatkowej 15 minutowej przerwy, którą mogą wykorzystać na gimnastykę usprawniająca lub wypoczynek.

Dodatkowy urlop

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z dodatkowych 10 dni roboczych urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia pracownika do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności czyli uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje wtedy, kiedy niepełnosprawny pracownik jest już uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni kalendarzowych lub uzyskał prawo do dodatkowego urlopu na podstawie odrębnych przepisów.

Dodatkowe płatne dni wolne

Pracownik posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności może także skorzystać z dodatkowego czasu wolnego w wymiarze maksymalnie 21 dni roboczych.  W tym okresie zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dni wolne od pracy może wykorzystać na:

  • udział w turnusie rehabilitacyjnym
  • wykonanie specjalistycznych badań lub zabiegów, jeśli nie może zrobić tego poza godzinami pracy

źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl, z 25.01.2019