Szanowny Panie/Szanowna Pani

 oświadczam, iż Stowarzyszenie Środowisko Dla Niepełnosprawnych Ekosalus oraz firma Synergia z siedzibą w Poznaniu (ul. Szydłowska 6/1, 60-651, Poznań) przetwarza Pana/Pani dane osobowe, jako administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE. L. 2016 r., nr 119, str. 1. (dalej: RODO).

 Dane kontaktowe do administratora to:

 Stowarzyszenie Środowisko Dla Niepełnosprawnych Ekosalus oraz firma Synergia, nr tel. 790 859 459, adres e-mail: praca@ekosynergiczni.pl

 Dane są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług rekrutacyjnych na Państwa rzecz. Zakres przetwarzania obejmuje archiwizację dokumentów: CV, orzeczeń o niepełnosprawności lub innych działań prowadzonych na Państwa zlecenie (archiwizacja w formie papierowej) lub ewentualnie w pamięci urządzeń informatycznych.

Stowarzyszenie Środowisko Dla Niepełnosprawnych Ekosalus oraz firma Synergia mogą przetwarzać w zależności od charakteru świadczonych usług następujące dane: 

 1. imię i nazwisko
 2. adres zamieszkania/adres do korespondencji
 3. adres e-mail
 4. numer telefonu
 5. PESEL
 6. dane krewnych 
 7. informacje o stanie zdrowia i orzeczeniu lekarskim

Przy czym na cele niezwiązane ściśle ze świadczeniem usług rekrutacyjnych (np. na cele księgowości firmy) wykorzystywane są tylko dane niezbędne w tych innych celach. 

Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o: 

 • art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy RODO – na cele świadczenia usług rekrutacyjnych, jak i wykonania niezbędnych czynności poprzedzających zawarcie umowy o świadczenie takich usług, np. sporządzenie i przekazanie oferty
 • art. 6 ust. 1 pkt f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – na cele ewentualnego dochodzenia roszczeń wobec związanych z wykonaniem usługi przez Stowarzyszenie Środowisko Dla Niepełnosprawnych Ekosalus oraz firmę Synergia lub obrony Stowarzyszenia Środowisko Dla Niepełnosprawnych Ekosalus oraz firmy Synergia przed roszczeniami klientów, t.j. roszczeń o zapłatę za wykonane usługi lub obrony Stowarzyszenia Środowisko Dla Niepełnosprawnych Ekosalus oraz firmy Synergia przed ewentualnymi roszczeniami klientów, związanymi z realizację usług przez  Stowarzyszenie Środowisko Dla Niepełnosprawnych Ekosalus oraz firmę Synergia, na cele prowadzenia księgowości Stowarzyszenia Środowisko Dla Niepełnosprawnych Ekosalus oraz firmy Synergia
 • art. 6 ust. 1 pkt )  - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – na cele marketingowe Kancelarii (tylko w przypadku wyrażenia zgody)

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

 1. pracodawcom
 2. zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi księgowe – wystawianie dokumentów księgowych i na potrzeby prowadzenia księgowości Stowarzyszenia Środowisko Dla Niepełnosprawnych Ekosalus oraz firmy Synergia (w zakresie imienia i nazwiska, numeru NIP, adresu zamieszkania)
 3. podmiotom dostarczającym usługę serwera pocztowego dla Stowarzyszenia Środowisko Dla Niepełnosprawnych Ekosalus oraz firmy Synergia – wyłącznie zapis danych z korespondencji e-mail w pamięci serwera pocztowego.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

W przypadku świadczenia usług Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, co najmniej przez czas świadczenia usług na Pana/Pani rzecz oraz do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wobec Stowarzyszenia Środowisko Dla Niepełnosprawnych Ekosalus lub firmy Synergia , związanych ze świadczeniem usługi. W przypadku braku odbioru dokumentów prowadzonych w formie papierowej dane w tej formie będą przechowywane do momentu fizycznego odbioru akt z siedziby przez Klienta. 

Ponadto dokumenty księgowe przechowywane będą przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych (5 lat od końca roku, którego dotyczy dany dokument księgowy). 

W przypadku danych kontaktowych do klientów, wykorzystywanych w celach marketingowych dane te będą przechowywane tak długo, jak nie zostanie cofnięta na to zgoda ze strony Klienta lub Stowarzyszenie Środowisko Dla Niepełnosprawnych Ekosalus lub firma Synergia nie uzna, iż dane te są jej zbędne.

 Ponadto wskazuję, iż:

 1. posiada Pan/Pani prawo skierowania do Stowarzyszenia Środowisko Dla Niepełnosprawnych Ekosalus lub firmy Synergia  oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody  (art. 7 ust. 3 RODO), jednak nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
 2. posiada Pan/Pani prawo żądania od Stowarzyszenia Środowisko Dla Niepełnosprawnych Ekosalus lub firmy Synergia  dostępu do swoich danych osobowych, udostępnienia kopii danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (art. 15 – art.  18 RODO)
 3. posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO)
 4. na podstawie udostępnionych przeze Pana/Panią danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym w szczególności profilowanie w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO
 5. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli w Pana/Pani ocenie, przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących przez Stowarzyszenie Środowisko Dla Niepełnosprawnych Ekosalus lub firmę Synergia narusza przepisy RODO.

Ponadto w przypadku braku zgody na dalsze przetwarzanie przez Stowarzyszenie Środowisko Dla Niepełnosprawnych Ekosalus lub firmę Synergia Pana/Pani danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu email w celach marketingowych uprzejmie proszę o złożenie w Stowarzyszeniu Środowisko Dla Niepełnosprawnych Ekosalus lub firmie Synergia stosownego oświadczenia o cofnięciu zgody.

 Ponadto istnieje możliwość odbioru akt dotyczących Pana/Pani – celem odbioru akt proszę o kontakt telefoniczny lub w drodze wiadomości e-mail ( nr tel. 790 859 459, adres e-mail: praca@ekosynergiczni.pl )